Provozní řád

Provozní řád platí pouze pro:
ISŠ Na Karmeli, ZŠ Pastelka a ZŠ Kosmonosy.

Provozní řád pro Mateřskou školu naleznete zde.

 • Školní stravování se řídí školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování , výživovými normami, průměrnou měsíční spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin stanovenými v příloze této vyhlášky. Nařízením EU č.852/2004 z 29.4.2004 o hygieně potravin, vyhláškou č.147/98 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby a vyhláškou č. 137/2004 Sb. a 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby
 • Oběd nelze rozdělit na polévku a hlavní jídlo a samostatně za ně platit.
 • Stanovená výše ceny oběda: polévka, hlavní jídlo, nápoj, popř. salát, ovoce, moučník – dle skladby jídelníčku.
 • Způsob úhrady stravného:
 • hotově v kanceláři školní jídelny
 • inkasem ze sporožirového účtu nebo z běžného účtu
 • Při odběru oběda je strávník povinen se prokázat vydávajícím kuchařkám stravovací kartou. Při ztrátě karty je strávník povinen si zakoupit kartu novou. Při zapomenutí karty obdrží strávník po ověření údajů o zaplacení stravného náhradní stravenku, na kterou mu bude vydán oběd.
 • Pokud platby od strávníků u bezhotovostních plateb nebudou připsány na účet školní jídelny v daném termínu, bude tato skutečnost oznámena strávníkovi nebo zákonnému zástupci. Strávník nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit stravné hotově v kanceláři školní jídelny . Pokud nebude stravné uhrazeno opakovaně, bude strávník vyřazen z bezhotovostních plateb a obědy bude možné hradit jen v hotovosti.
 • Při platbě v hotovosti platí strávník vždy nejpozději poslední den stávajícího měsíce na měsíc následující. Na dobu kratší než jeden měsíc je možné platit jen ve vyjímečných případech.
 • Na dotovaný oběd mají žáci dle § 119 Školského zákona nárok pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle § 117 odst.1 písm. b) a c) nemají žáci nárok na dotovaný oběd o prázdninách, při ředitelském volnu apod.
 • Přihlášky a odhlášky obědů je nutno provést vždy den předem nebo týž den ráno nejpozději do 8:00 hodin. Při onemocnění strávníka z řad žáků si lze první den nepřítomnosti vyzvednout oběd do jídlonosičů. Na další dny jeho nepřítomnosti ve škole je nutné včas obědy odhlásit (možno osobně, telefonicky nebo na záznamník). Peníze za odhlášené obědy se odečítají strávníkům vždy při strhávání zálohy na následující měsíc, pro strávníky platící v hotovosti bude částka za odhlášky odečtena při placení na další měsíc.
 • Žáci si mohou od druhého dne nemoci zakoupit obědy za cenu stanovenou pro cizí strávníky.
 • Strávníci se stravují v prostorách školní jídelny. Oběd do jídlonosičů je povolen cizím strávníkům a první den nemoci u žáků.
 • Po příchodu do jídelny se strávník zařadí do fronty. Hlavní jídlo, polévku popř. ovoce, salát nebo moučník (dle skladby jídelníčku) mu vydá kuchařka po identifikaci kartou u výdejního okénka. Sám si nalije nápoj. Po konzumaci oběda odnese tác s použitým nádobím na vyhrazené místo. Obědy do jídlonosičů vydávají vždy kuchařky.
 • Velikost a kvalita stravy je určena vnitřním předpisem, recepturami pro školní stravování a vlastními recepturami.
 • Velikost porcí lze reklamovat u vedoucí kuchařky nebo v kanceláři školní jídelny a to v okamžiku kdy byla porce převzata od výdejního pultu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Kvalitu pokrmu lze reklamovat u vedoucí školní jídelny a to v okamžiku zjištění závady. Pokrm je určen k okamžité spotřebě.
 • Strávníci jsou povinni řídit se provozním řádem, pokyny vedoucí jídelny i pokyny všech zaměstnanců školní jídelny.
 • Strávníci nesmí svévolně ničit zařízení jídelny. V takovémto případě bude škoda dána strávníkovi k úhradě.
 • Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování. Při opakovaném nevhodném nebo drzém chování může být strávník ze stravování vyloučen.
 • Strávníci, kteří nemají přihlášené obědy, mají zakázáno zdržovat se v prostorách jídelny.
 • Doprovod žáků na oběd (rodiče nebo rodinní příslušníci) do prostor jídelny není povolen, s výjimkou prvního týdne měsíce září pro doprovod žáků prvních tříd.
 • Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj atd.) zajišťuje pracovnice školní jídelny.
 • Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou podle zásad zdravé výživy. Je sestavován vždy na celý týden dopředu a vyvěšen ve školní jídelně, zveřejněn v kanceláři jídelny.